Pre koho sú naše služby určené?

Pre každú spoločnosť, ktorá sa zaujíma o svoje vplyvy na životné prostredie, ktorej prioritou je dodržiavať legislatívne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia alebo potrebuje spoľahlivého a odborného partnera na zabezpečenie súladu činností s environmentálnymi požiadavkami. 
Ak sa strácate v mori povinností, kliknite nižšie na tú oblasť, ktorú potrebujete zabezpečiť.

Odpadové hospodárstvo

Základné povinnosti pôvodcu odpadu, nakladanie s ostatným a nebezpečným odpadom, spracovatelia odpadu

Vodné hospodárstvo a ochrana vôd

Odber a vypúšťanie vôd, nakladanie so znečisťujúcimi látkami

Obaly a vyhradené výrobky

Povinnosti výrobcu obalov, OZV, individuálne plnenie povinností

Ochrana ovzdušia

Povinnosti prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania ovzdušia, povinnosti prevádzkovateľa klimatizačných zariadení

Environmentálny audit

Zistenie súčasného stavu dodržiavania povinností na prevádzke, compliance audit, zistenie nedostatkov a návrh opatrení 

Školenia

Havarijná pripravenosť, základné povinnosti pôvodcu odpadov, individuálne školenia o povinnostiach výrobcu obalov