Ochrana ovzdušia

Ak prevádzkujete zdroje znečistenia ovzdušia, alebo chladiace a klimatizačné zariadenia zabezpečíme pre Vás:
      • Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
      • Vypracovanie všetkých pravidelných hlásení týkajúcich sa zdrojov znečisťovania ovzdušia a chladiacich a klimatizačných zariadení
      • Vypracovanie a aktualizácia existujúcich dokumentov a záznamov súvisiacich s ochranou ovzdušia