Vodné hospodárstvo a ochrana vôd

Ak odoberáte podzemnú alebo povrchovú vodu, produkujete odpadové vody, prevádzkujete čistiareň odpadových vôd alebo používate v prevádzke znečisťujúce látky - chemikálie zabezpečíme pre Vás:
  • Vykonávanie funkcie vodohospodára v zmysle vodného zákona
  • Zabezpečenie a kontrola povinností v oblasti evidencií a hlásení
  • Kontrola zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami
  • Vypracovanie žiadostí a vybavenie vodohospodárskych súhlasov a vyjadrení
  • Sledovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd a zabezpečenie odberov vzoriek odpadových vôd
  • Vypracovanie dokumentov,havarijných plánov, záznamov a interných predpisov súvisiacich s vodným hospodárstvom