Pre koho sú služby určené?

Pre každú prevádzku/spoločnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na území Slovenskej republiky. Každá prevádzka musí dodržiavať zákonné požiadavky v oblasti životného prostredia a preto Vám ponúkneme služby presne šité na mieru pre Vašu spoločnosť.


Základné ponúkané služby:

Odpadové hospodárstvo

 • Vedenie všetkých evidencií v oblasti odpadov
 • Spracovanie všetkých pravidelných ohlásení v oblasti odpadov
 • Vedenie systému evidencie obalov a konzultácie ohľadom plnení vyhradených povinností vyplývajúcich zo zmluvy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)
 • Zabezpečenie a sledovanie funkčnosti individuálneho systému nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
 • Vypracovanie žiadostí a vybavenie potrebných súhlasov
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • vypracovanie a aktualizácia existujúcich dokumentov, záznamov a interných smerníc súvisiacich s odpadovým hospodárstvom
 • Vyhľadávanie nových odberateľov odpadov a overovanie ich oprávnení
 • Odvoz vybraných druhov odpadov
 • Vypracovanie odborných posudkov v oblasti odpadov

Ochrana vôd

 • Vykonávanie funkcie vodohospodára v zmysle vodného zákona
 • Zabezpečenie a kontrola povinností v oblasti evidencií a hlásení
 • Kontrola zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami
 • Vypracovanie žiadostí a vybavenie vodohospodárskych súhlasov a vyjadrení
 • Sledovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd a zabezpečenie odberov vzoriek odpadových vôd
 • Vypracovanie dokumentov,havarijných plánov, záznamov a interných predpisov súvisiacich s vodným hospodárstvom

Ochrana ovzdušia

 • Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vypracovanie všetkých pravidelných hlásení týkajúcich sa zdrojov znečisťovania ovzdušia a chladiacich a klimatizačných zariadení
 • Vypracovanie a aktualizácia existujúcich dokumentov a záznamov súvisiacich s ochranou ovzdušia

Komplexné poradenstvo v životnom prostredí/Environmental compliance/Outsourcing

 • Zabezpečenie a kontrola plnenia legislatívnych požiadaviek pre firmy, výrobné podniky a iné organizácie v oblasti odpadového hospodárstva, rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ochrany vôd a ochrany ovzdušia
 • Školenie zamestnancov na legislatívne požiadavky
 • Zastupovanie voči orgánom štátnej správy
 • Implementácia požiadaviek legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia

Environmentálny audit

 • Kontrola dodržiavania právnych a iných požiadaviek vyhodnotená z poskytnutej dokumentácie a skutkového stavu prevádzky
 • Návrhy nápravných opatrení
 • Spracovanie správy z auditu